Chatbot facebook

Bot trò chuyện trên Facebook nhiều tài khoản và nhiều trang

Bạn sẽ có thể thiết lập bot messenger của bạn cho nhiều trang. Bot có thể trả lời bằng văn bản, nút đăng lại, trả lời nhanh, hình ảnh, video, mẫu, mẫu băng chuyền và vân vân. Thiết lập bot messenger của bạn với MSGBOT sẽ trả lời tất cả các khách hàng của bạn trong messenger rất nhanh.

Sự xuất hiện quy mô lớn đầu tiên của tất cả công nghệ trong cuộc sống thực

Tính năng, đặc điểm


Nhiều tài khoản Facebook

Nhiều cài đặt trả lời


mẫu chung chung

Mẫu Carousle


Nút quay lại bài đăng, nút trả lời nhanh

Nút URL, số điện thoại


Nút trả lời nhanh của email và điện thoại

Mark Seen Action Bật tùy chọn


Nhập vào Bật tùy chọn

Nhật ký báo cáo lỗi trả lời


Menu liên tục lồng nhau

Menu liên tục khác nhau thêm cho miền địa phương khác nhau

thử nghiệm : 360 ngày

đăng ký